Carieră


Începând cu data de 16.10.2023, toate anunțurile privind concursurile organizate la nivelul Ministerul Afacerilor Interne vor fi postate în portalul HUB de servicii publice https://hub.mai.gov.ro


ANUNȚ

Anunț ocupare 1 post agent de poliție la nivelul S.P.C.R.P.C.I.V.  TULCEA

Directia Generala Permise de Conducere si Inmatriculari organizează: concurs – încadrare directă

Nivel funcție: Execuție – perioadă nedeterminată

 1. 5/c – agent principal prevăzut cu gradul de Agent de poliție – arma: Evidenta auto, unitatea: Inst.Pref.Jud.Tulcea – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, jud. TL, MUNICIPIUL TULCEA, Domeniu de activitate: Permise de conducere și examinări

Condiții generale și criterii specifice: 

Pentru a participa la concursul cu recrutare prin încadrare directă, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;(*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)
m) prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă.

(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.
(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.
(***)Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.

ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de polițist nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.

Cerințele postului: 

 • gradul profesional: Agent de poliție
 • pregătire de bază: Studii medii (M), cu diplomă de bacalaureat

Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: Să deţină certificat sau autorizaţie de acces la informaţii clasificate nivelul „SECRET DE SERVICIU” (poate fi obţinut(ă) ulterior).
– permis de conducere minim categoria B, valabil, emis de către o autoritate competentă din România;
– permis de conducere categoriile A, C, CE, D, DE, valabil, emis de către o autoritate competentă din România (pot fi obținute ulterior);
– să dețină calitatea de examinator la proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere (obținută ulterior).

Dată limită depunere dosar: 31.05.2024, ora 12:00

Examinare medicală

Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.

 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

Evaluare psihologică

Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.

 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

Validarea dosarelor: 

 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.

Probe Concurs 

Probă practică (eliminatorie) – Perioada de desfășurare a probei: 15.06.2024 – 20.06.2024

Probă – test scris – Perioada de desfășurare a probei: 06.07.2024

Departajare:

 1. Nota finală reprezintă nota obţinută la proba scrisă.
 2. Sunt declarați „admis” candidații care au obţinut nota finală cea mai mare, în ordine descrescătoare, dintre candidații înscriși, în limita locurilor scoase la concurs .
 3. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeași notă finală la proba scrisă, va fi declarat „admis” candidatul care a obținut nota mai mare la proba practică. În caz de egalitate și după aplicarea acestui criteriu de departajare, se va organiza interviu pe subiecte profesionale elaborate din tematica și bibliografia recomandate.
 4. În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.
 5. Interviul de departajare se susține în vederea departajării candidaților, astfel că va fi declarat admis, candidatul care a obținut nota cea mai mare, indiferent de aceasta.
 6. Candidaţii declaraţi „respins” , în urma interviului de departajare, la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.
 7. Interviul care se susține în procedura de departajare a candidaților, conform art. 41 alin. (3) din O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne se poate contesta. Termenul de depunere a contestațiilor este de 24 de ore de la afișarea rezultatului interviului, iar termenul pentru soluționarea contestațiilor este de 2 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de depunere.
 8. Contestaţiile se depun pe adresa de e-mail concurs.permise@mai.gov.ro .

Informații suplimentare: 

 1. Înscrierea se realizează, în perioada 13.05-31.05.2024 (inclusiv în zilele nelucrătoare, iar în data de 31.05.2024 doar până la orele 12:00), online la adresa de e-mail concurs.permise@mai.gov.ro
  Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după data de 31.05.2024, orele 12:00, nu vor fi luate în considerare.
 2. Candidaților declarați „admis” nu li se vor putea modifica raporturile de serviciu prin delegare, detașare, mutare sau transfer timp de cel puțin 2 ani de la numirea în prima funcție, cu excepția situației în care intervine reorganizarea unității. (pentru posturile vacante de agent de poliție prin încadrare ca deficit – potrivit art. 9 alin. 2 ind. 2 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare).
 3. După postarea tabelului cu rezultatele finale, candidatul declarat „admis” la concursul pentru ocuparea postului vacant prin încadrare directă susţine examinarea medicală şi evaluarea psihologică. În situaţia constatării inaptitudinii medicale sau psihologice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57 ind. 1 alin. (5) din O.m.a.i. nr. 140/2016, respectiv în cazul neîndeplinirii uneia dintre aceste condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notei obținute.
 4. „Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii”, potrivit art. 57 ind. 1 alin. (6) din Anexa nr. 3 la OMAI 140/2016.

Date de contact:

 1. Relaţii suplimentare se pot obţine în zilele lucrătoare între orele 09:00 – 14:00 de la secretarul comisiei de concurs din cadrul Serviciului Resurse Umane al Direcţiei Generale Permise Conducere şi Înmatriculări la numărul de telefon 021 301 95 73 sau interior 14364.
 2. Informatii suplimentare se pot obtine online, la adresa https://hub.mai.gov.ro/, sectiunea CARIERE MAI

A  N  U  N  Ț

Instituția Prefectului Județul Tulcea, în temeiul prevederilor art. 502 alin. (1) lit. c) și art. 506 alin. (1) lit. b), alin. (2) – alin. (5) și alin. (8) – alin. (9) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, anunță demararea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciul financiar-contabilitate, resurse umane, salarizare, administrativ, achiziții publice și informatică – Compartiment resurse umane, salarizare și administrativ.

Precizăm că, transferul la cerere se face la solicitarea funcționarului public, cu aprobarea Prefectului Județului Tulcea, precum şi a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public, după parcurgerea etapelor procedurii interne de transfer.

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa Compartimentului resurse umane, salarizare și administrativ, telefon: 0240.511.042 – interior 29061, sau pe adresa de e-mail cubantavmariana@prefecturatulcea.ro.

Anunț transfer la cerereaici

Fisă de postaici

Cerere transfer și acordaici

Model adeverință de vechimeaici

Rezultat selecție dosareaici

Rezultat probă interviuaici


A  N  U  N  Ț

Agenția Națională a Funcționarilor Publici a publicat Anunțul privind organizarea etapei de recrutare a Concursului de ocupare a funcţiilor publice de execuție de grad profesional debutant şi asistent, vacante, prevăzute la art. XIII alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2023, din autoritățile și instituțiile publice în cadrul cărora sunt stabilite funcțiile publice prevăzute la art. 385 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor care beneficiază de statute speciale.

Perioada şi modalitatea de înscriere la etapa de recrutare: candidaţii se înscriu la etapa de recrutare în termen de 20 de zile calendaristice de la data publicării Anunţului, respectiv în perioada 09 februarie 2024 – 28 februarie 2024, inclusiv.

Candidaţii se înscriu prin constituirea dosarului de concurs, exclusiv în format electronic, prin intermediul platformei informatice de concurs care poate fi accesată prin https://platforma-concurs-national.anfp.gov.ro/#/login.

Detalii privind constituirea dosarului de concurs, precum și alte informații relevante pentru participarea la etapa de recrutare, se regăsesc în Ghidul Candidatului (https://www.anfp.gov.ro/continut/Concurs_national_extins).

La nivelul Instituției Prefectului Județul Tulcea sunt vacante trei posturi corespunzătoare funcțiilor publice de execuție de consilier juridic, grad profesional debutant, în cadrul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ.

Candidații care sunt admiși la etapa de recrutare organizată de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, se pot înscrie la Etapa de selecție care va fi organizată la nivelul Instituției Prefectului Județul Tulcea, pentru cele trei posturi vacante de consilier juridic, grad profesional debutant.


A  N  U  N  Ț

Având în vedere prevederilor art. 617 alin. (2), art. alin. (22) și art. 476, alin. (1), alin. (2), lit. a), art. 477 alin. (1), art. 478 alin. (1), alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv ale art. 126 alin. (1), art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Instituția Prefectului – Județul Tulcea organizează, la sediul din Tulcea, strada Păcii, nr. 18, județul Tulcea, examen de promovare în gradul profesional:

Anunțaici

Formular de înscriere în format wordaici și pdfaici

Rezultate selecție dosare – aici și aici

Rezultate probă scrisă – aici și aici

Rezultate probă interviu – aici și aici

Rezultate finale – aici și aici


A  N  U  N  Ț

Instituția Prefectului județul Tulcea, în temeiul dispozițiilor art. 506 alin. (2), alin. (5) și alin. (8) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, anunță ocuparea prin transfer la cerere, a funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Financiar contabilitate, resurse umane, salarizare, administrativ, achiziții publice și informatică – Compartiment financiar contabilitate, achiziții publice și informatică.

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa Compartimentului resurse umane, salarizare și administrativ, telefon: 0240511042 – int. 29061, sau pe adresa de mail cubantavmariana@prefecturatulcea.ro

Anunț transfer la cerere – aici

Atribuții post – aici

Cerere transfer și acord – aici

Model adeverință de vechime – aici

Rezultat selecție dosare aici


A  N  U  N  Ț

Instituția Prefectului județul Tulcea, în temeiul dispozițiilor art. 506 alin. (2), alin. (5) și alin. (8) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, anunță ocuparea prin transfer la cerere, a funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Financiar contabilitate, resurse umane, salarizare, administrativ, achiziții publice și informatică – Compartiment financiar contabilitate, achiziții publice și informatică.

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa Compartimentului resurse umane, salarizare și administrativ, telefon: 0240511042 – int. 29061, sau pe adresa de mail cubantavmariana@prefecturatulcea.ro

Anunț transfer la cerere – aici

Atribuții post – aici

Cerere transfer și acord – aici

Model adeverință de vechime – aici

Rezultat selecție dosare – aici


A  N  U  N  Ț

Anunț organizare concurs selecție în vederea ocupării a trei funcții publice vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Serviciului juridic și contencios administrativ, prin proiectul-pilot A.N.F.P.

 

INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL TULCEA organizează etapa de selecție a proiectului – pilot pentru ocuparea a trei funcții publice de execuție vacante în temeiul art. 619 alin. (4) lit b) și alin (5) lit a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la care pot participa candidatii care au promovat etapa de recrutare organizată de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici,  prin concurs naţional, conform prevederilor art. 619 alin. (4) lit. a) din acelasi act normativ.

Funcțiile publice scoase la concurs:

 • Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Serviciului juridic și contencios administrativ – Compartiment control legalitate, contencios administrativ, aplicare acte cu caracter reparatoriu, apostila, procese electorale si indrumarea autoritatilor administratiei publice locale – 242830
 • Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Serviciului juridic și contencios administrativ – Compartiment control legalitate, contencios administrativ, aplicare acte cu caracter reparatoriu, apostila, procese electorale si indrumarea autoritatilor administratiei publice locale – 399089
 • Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Serviciului juridic și contencios administrativ – Compartiment control legalitate, contencios administrativ, aplicare acte cu caracter reparatoriu, apostila, procese electorale si indrumarea autoritatilor administratiei publice locale – 425058

Concursul pe post va avea loc la sediul Instituției Prefectului- Județul Tulcea, strada Păcii, nr. 18, Tulcea.

Probele de concurs sunt: selecția dosarelor, proba suplimentară de testare a cunoștințelor IT (nivel bază), proba scrisă și interviul.

Constituirea (depunerea) dosarelor de concurs de va face exclusiv în format electronic, prin intermediul platformei informatice de concurs, https://platforma-concurs.anfp.gov.ro/, în perioada 01.08.2023 – 30.08.2023.

 

DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE ÎN MOD OBLIGATORIU:

 1. a) formular de înscriere la etapa de selecţie a proiectului-pilot;
 2. b) copia actului de identitate;
 3. c) copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări sau deţinerea unor competenţe specifice;
 4. d) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării etapei de selecţie a proiectului-pilot de către medicul de familie al candidatului;
 5. e) cazierul judiciar.

Cazierul poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere .

În acest caz, candidatul declarat admis la proba de verificare a eligibilităţii are obligaţia de a-şi completa dosarul de concurs pe tot parcursul desfăşurării etapei de selecţie a proiectului-pilot, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

La finalul procesului de constituire a dosarului de concurs, fiecărui candidat i se va atribui un număr de înregistrare a dosarului de concurs care se utilizează în comunicarea rezultatelor probelor din etapa de selecţie a proiectului-pilot, alături de identificatorul unic .

Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin platforma informatică de concurs, la momentul demarării procedurii de înscriere la etapa de selectie a proiectului-pilot şi se completează online.

Modelul orientativ al adeverinţei prevăzut în anexa nr. 2D la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi pentru adeverinţa prevăzută la lit d).

Constituirea dosarului de concurs se face prin încărcarea documentelor aflate în profilul individual al candidatului din platforma informatică de concurs la secţiunile predefinite în acest scop.

Candidatul poate completa sau modifica conţinutul dosarului de concurs oricând până la expirarea termenului-limită pentru finalizarea perioadei de înscriere.

Constituirea dosarului de concurs este considerată finalizată după completarea tuturor secţiunilor predefinite de platforma informatică de concurs.

 

Perioada de selectie a dosarelor de concurs va avea loc in termen de max 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor.

Perioada depunerii contestatiei la selectia dosarelor, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor.

Perioada solutionarii contestatiilor la selectia dosarelor, in termen de maxim 48 de ore de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor.

Data, ora și locul desfășurării probei/probelor suplimentare: Probă IT, 12.09.2023 ora 10:00, sediul Instituției Prefectului- Județul Tulcea, strada Păcii nr. 18, Tulcea.

Modalitatea de evaluare și de stabilire a rezultatului ”ADMIS„ sau ”RESPINS„

Pot participa la proba scrisă a concursului numai candidații declarați admiși la proba suplimentară.

Pentru a fi declarat ”Admis”, candidatul trebuie să acumuleze minimum 50 de puncte din maximum 100 de puncte posibile.

Termenul de contestare și termenul de soluționare a contestației: Candidaţii nemultumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţii la secretariatul comisiei de concurs, în termen de cel mult 2 ore de la data afişării rezultatelor probei PC.

Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 14.09.2023 ora 10:00, sediul Instituției Prefectului- Județul Tulcea, strada Păcii nr. 18, Tulcea.

Interviul se va susține într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Condiții de participare

 

Condiții specifice pentru ocuparea postului

1. Pentru Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Serviciului juridic și contencios administrativ – Compartiment control legalitate, contencios administrativ, aplicare acte cu caracter reparatoriu, apostila, procese electorale si indrumarea autoritatilor administratiei publice locale – 242830

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
 • Domeniu de studiu: Drept (Domeniul de licență), Drept (Specializarea)
 • Vechime minimă în specialitatea studiilor 0 ani

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/ săptămână

Alte condiții / competențe: Cunoştinţe Operare, MS Office, nivel de baza, se dovedeşte în cadrul probei suplimentare

BIBLIOGRAFIA

 1. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă:

– CARTEA a II-a Procedura contencioasă – Titlul I (Procedura în fața primei instanțe);

 1. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare:

            – art. 3 – Tutela administrativă;

            – art.7 – Procedura prealabilă;

            – art. 22 – 26 – Procedura de executare.

TEMATICĂ DE SPECIALITATE:

 1. Procedura contencioasă – Titlul I (Procedura în fața primei instanțe);
 2. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare:
 3. Tutela administrativă;
 4. Procedura prealabilă;
 5. Procedura de executare.

Atribuții stabilite în fișa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării etapei de selecţie a proiectului- pilot:

 1. Examinează sub aspectul legalității, în termenele prevăzute de lege, actele administrative adoptate sau emise de autoritățile administrației publice din unitățile administrativ teritoriale, astfel cum au fost repartizate de către conducerea instituției, inclusiv din punct de vedere al conformității acestora cu legislația comunitară ;
 2. Reprezintă prefectul, instituția prefectului, serviciile publice comunitare din cadrul instituției și comisiile organizate pe lângă aceasta în temeiul unor legi speciale, în fața instanțelor judecătorești de orice grad, a altor organe de jurisdicție, precum și a altor autorități sau instituții publice în baza mandatului conferit de prefect, respectiv de comisiile organizate în cadrul instituției în temeiul unor legi speciale cu caracter
 3. Asigură gestionarea proiectelor de acte normative sau a proiectelor de documente de politici publice inițiate sau supuse avizării, la nivelul Instituției Prefectului Județului Tulcea
 4. Asigura îndrumarea, la cererea autorităţilor administraţiei publice locale, privind aplicarea normelor legale din sfera de competenţă;
 5. Acţionează în vederea îndeplinirii, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce revin prefectului în domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale, precum şi a referendumului naţional ori
 6. Asigură exercitarea atribuţiilor rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter
 7. Asigură aplicarea dispozițiilor O.G. nr. 66/1999 privind apostilarea actelor

2. Pentru Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Serviciului juridic și contencios administrativ – Compartiment control legalitate, contencios administrativ, aplicare acte cu caracter reparatoriu, apostila, procese electorale si indrumarea autoritatilor administratiei publice locale – 399089

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
 • Domeniu de studiu: Drept (Domeniul de licență), Drept (Specializarea)
 • Vechime minimă în specialitatea studiilor 0 ani

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/ săptămână

Alte condiții / competențe: Cunoştinţe Operare, MS Office, nivel de baza, se dovedeşte în cadrul probei suplimentare

BIBLIOGRAFIA

 1. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă:

– CARTEA a II-a Procedura contencioasă – Titlul I (Procedura în fața primei instanțe);

 1. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare:

            – art. 3 – Tutela administrativă;

            – art.7 – Procedura prealabilă;

            – art. 22 – 26 – Procedura de executare.

TEMATICĂ DE SPECIALITATE:

 1. Procedura contencioasă – Titlul I (Procedura în fața primei instanțe);
 2. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare:
 3. Tutela administrativă;
 4. Procedura prealabilă;
 5. Procedura de executare.

Atribuții stabilite în fișa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării etapei de selecţie a proiectului- pilot:

 1. Examinează sub aspectul legalității, în termenele prevăzute de lege, actele administrative adoptate sau emise de autoritățile administrației publice din unitățile administrativ teritoriale, astfel cum au fost repartizate de către conducerea instituției, inclusiv din punct de vedere al conformității acestora cu legislația comunitară ;
 2. Reprezintă prefectul, instituția prefectului, serviciile publice comunitare din cadrul instituției și comisiile organizate pe lângă aceasta în temeiul unor legi speciale, în fața instanțelor judecătorești de orice grad, a altor organe de jurisdicție, precum și a altor autorități sau instituții publice în baza mandatului conferit de prefect, respectiv de comisiile organizate în cadrul instituției în temeiul unor legi speciale cu caracter
 3. Asigură gestionarea proiectelor de acte normative sau a proiectelor de documente de politici publice inițiate sau supuse avizării, la nivelul Instituției Prefectului Județului Tulcea
 4. Asigura îndrumarea, la cererea autorităţilor administraţiei publice locale, privind aplicarea normelor legale din sfera de competenţă;
 5. Acţionează în vederea îndeplinirii, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce revin prefectului în domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale, precum şi a referendumului naţional ori
 6. Asigură exercitarea atribuţiilor rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter
 7. Asigură aplicarea dispozițiilor O.G. nr. 66/1999 privind apostilarea actelor

3. Pentru Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Serviciului juridic și contencios administrativ – Compartiment control legalitate, contencios administrativ, aplicare acte cu caracter reparatoriu, apostila, procese electorale si indrumarea autoritatilor administratiei publice locale – 425058

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
 • Domeniu de studiu: Drept (Domeniul de licență), Drept (Specializarea)
 • Vechime minimă în specialitatea studiilor 0 ani

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/ săptămână

Alte condiții / competențe: Cunoştinţe Operare, MS Office, nivel de baza, se dovedeşte în cadrul probei suplimentare

BIBLIOGRAFIA

 1. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă:

– CARTEA a II-a Procedura contencioasă – Titlul I (Procedura în fața primei instanțe);

 1. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare:

            – art. 3 – Tutela administrativă;

            – art.7 – Procedura prealabilă;

            – art. 22 – 26 – Procedura de executare.

TEMATICĂ DE SPECIALITATE:

 1. Procedura contencioasă – Titlul I (Procedura în fața primei instanțe);
 2. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare:
 3. Tutela administrativă;
 4. Procedura prealabilă;
 5. Procedura de executare.

Atribuții stabilite în fișa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării etapei de selecţie a proiectului- pilot:

 1. Examinează sub aspectul legalității, în termenele prevăzute de lege, actele administrative adoptate sau emise de autoritățile administrației publice din unitățile administrativ teritoriale, astfel cum au fost repartizate de către conducerea instituției, inclusiv din punct de vedere al conformității acestora cu legislația comunitară ;
 2. Reprezintă prefectul, instituția prefectului, serviciile publice comunitare din cadrul instituției și comisiile organizate pe lângă aceasta în temeiul unor legi speciale, în fața instanțelor judecătorești de orice grad, a altor organe de jurisdicție, precum și a altor autorități sau instituții publice în baza mandatului conferit de prefect, respectiv de comisiile organizate în cadrul instituției în temeiul unor legi speciale cu caracter
 3. Asigură gestionarea proiectelor de acte normative sau a proiectelor de documente de politici publice inițiate sau supuse avizării, la nivelul Instituției Prefectului Județului Tulcea
 4. Asigura îndrumarea, la cererea autorităţilor administraţiei publice locale, privind aplicarea normelor legale din sfera de competenţă;
 5. Acţionează în vederea îndeplinirii, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce revin prefectului în domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale, precum şi a referendumului naţional ori
 6. Asigură exercitarea atribuţiilor rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter
 7. Asigură aplicarea dispozițiilor O.G. nr. 66/1999 privind apostilarea actelor

Persoane de contact:  Cubantav      Mariana,        consilier          superior,

telefon: 0240511042,  fax: 0240513036, email: cubantavmariana@prefecturatulcea.ro.

Anunț organizare concurs selecție în vederea ocupării a trei funcții publice vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Serviciului juridic și contencios administrativ, prin proiectul-pilot A.N.F.P. aici

Formular de înscriere aici

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere – aici

Rezultatul final al etapei de selecție – aici