Carieră


Începând cu data de 16.10.2023, toate anunțurile privind concursurile organizate la nivelul Ministerul Afacerilor Interne vor fi postate în portalul HUB de servicii publice https://hub.mai.gov.ro


A  N  U  N  Ț

Agenția Națională a Funcționarilor Publici a publicat Anunțul privind organizarea etapei de recrutare a Concursului de ocupare a funcţiilor publice de execuție de grad profesional debutant şi asistent, vacante, prevăzute la art. XIII alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2023, din autoritățile și instituțiile publice în cadrul cărora sunt stabilite funcțiile publice prevăzute la art. 385 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor care beneficiază de statute speciale.

Perioada şi modalitatea de înscriere la etapa de recrutare: candidaţii se înscriu la etapa de recrutare în termen de 20 de zile calendaristice de la data publicării Anunţului, respectiv în perioada 09 februarie 2024 – 28 februarie 2024, inclusiv.

Candidaţii se înscriu prin constituirea dosarului de concurs, exclusiv în format electronic, prin intermediul platformei informatice de concurs care poate fi accesată prin https://platforma-concurs-national.anfp.gov.ro/#/login.

Detalii privind constituirea dosarului de concurs, precum și alte informații relevante pentru participarea la etapa de recrutare, se regăsesc în Ghidul Candidatului (https://www.anfp.gov.ro/continut/Concurs_national_extins).

La nivelul Instituției Prefectului Județul Tulcea sunt vacante trei posturi corespunzătoare funcțiilor publice de execuție de consilier juridic, grad profesional debutant, în cadrul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ.

Candidații care sunt admiși la etapa de recrutare organizată de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, se pot înscrie la Etapa de selecție care va fi organizată la nivelul Instituției Prefectului Județul Tulcea, pentru cele trei posturi vacante de consilier juridic, grad profesional debutant.


A  N  U  N  Ț

Având în vedere prevederilor art. 617 alin. (2), art. alin. (22) și art. 476, alin. (1), alin. (2), lit. a), art. 477 alin. (1), art. 478 alin. (1), alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv ale art. 126 alin. (1), art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Instituția Prefectului – Județul Tulcea organizează, la sediul din Tulcea, strada Păcii, nr. 18, județul Tulcea, examen de promovare în gradul profesional:

Anunțaici

Formular de înscriere în format wordaici și pdfaici

Rezultate selecție dosare – aici și aici

Rezultate probă scrisă – aici și aici

Rezultate probă interviu – aici și aici

Rezultate finale – aici și aici


A  N  U  N  Ț

Instituția Prefectului județul Tulcea, în temeiul dispozițiilor art. 506 alin. (2), alin. (5) și alin. (8) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, anunță ocuparea prin transfer la cerere, a funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Financiar contabilitate, resurse umane, salarizare, administrativ, achiziții publice și informatică – Compartiment financiar contabilitate, achiziții publice și informatică.

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa Compartimentului resurse umane, salarizare și administrativ, telefon: 0240511042 – int. 29061, sau pe adresa de mail cubantavmariana@prefecturatulcea.ro

Rezultat selecție dosare  – aici

Anunț transfer la cerere – aici

Atribuții post – aici

Cerere transfer și acord – aici

Model adeverință de vechime – aici


A  N  U  N  Ț

Instituția Prefectului județul Tulcea, în temeiul dispozițiilor art. 506 alin. (2), alin. (5) și alin. (8) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, anunță ocuparea prin transfer la cerere, a funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Financiar contabilitate, resurse umane, salarizare, administrativ, achiziții publice și informatică – Compartiment financiar contabilitate, achiziții publice și informatică.

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa Compartimentului resurse umane, salarizare și administrativ, telefon: 0240511042 – int. 29061, sau pe adresa de mail cubantavmariana@prefecturatulcea.ro

Anunț transfer la cerere – aici

Atribuții post – aici

Cerere transfer și acord – aici

Model adeverință de vechime – aici

Rezultat selecție dosare – aici


A  N  U  N  Ț

Anunț organizare concurs selecție în vederea ocupării a trei funcții publice vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Serviciului juridic și contencios administrativ, prin proiectul-pilot A.N.F.P.

 

INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL TULCEA organizează etapa de selecție a proiectului – pilot pentru ocuparea a trei funcții publice de execuție vacante în temeiul art. 619 alin. (4) lit b) și alin (5) lit a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la care pot participa candidatii care au promovat etapa de recrutare organizată de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici,  prin concurs naţional, conform prevederilor art. 619 alin. (4) lit. a) din acelasi act normativ.

Funcțiile publice scoase la concurs:

 • Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Serviciului juridic și contencios administrativ – Compartiment control legalitate, contencios administrativ, aplicare acte cu caracter reparatoriu, apostila, procese electorale si indrumarea autoritatilor administratiei publice locale – 242830
 • Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Serviciului juridic și contencios administrativ – Compartiment control legalitate, contencios administrativ, aplicare acte cu caracter reparatoriu, apostila, procese electorale si indrumarea autoritatilor administratiei publice locale – 399089
 • Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Serviciului juridic și contencios administrativ – Compartiment control legalitate, contencios administrativ, aplicare acte cu caracter reparatoriu, apostila, procese electorale si indrumarea autoritatilor administratiei publice locale – 425058

Concursul pe post va avea loc la sediul Instituției Prefectului- Județul Tulcea, strada Păcii, nr. 18, Tulcea.

Probele de concurs sunt: selecția dosarelor, proba suplimentară de testare a cunoștințelor IT (nivel bază), proba scrisă și interviul.

Constituirea (depunerea) dosarelor de concurs de va face exclusiv în format electronic, prin intermediul platformei informatice de concurs, https://platforma-concurs.anfp.gov.ro/, în perioada 01.08.2023 – 30.08.2023.

 

DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE ÎN MOD OBLIGATORIU:

 1. a) formular de înscriere la etapa de selecţie a proiectului-pilot;
 2. b) copia actului de identitate;
 3. c) copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări sau deţinerea unor competenţe specifice;
 4. d) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării etapei de selecţie a proiectului-pilot de către medicul de familie al candidatului;
 5. e) cazierul judiciar.

Cazierul poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere .

În acest caz, candidatul declarat admis la proba de verificare a eligibilităţii are obligaţia de a-şi completa dosarul de concurs pe tot parcursul desfăşurării etapei de selecţie a proiectului-pilot, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

La finalul procesului de constituire a dosarului de concurs, fiecărui candidat i se va atribui un număr de înregistrare a dosarului de concurs care se utilizează în comunicarea rezultatelor probelor din etapa de selecţie a proiectului-pilot, alături de identificatorul unic .

Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin platforma informatică de concurs, la momentul demarării procedurii de înscriere la etapa de selectie a proiectului-pilot şi se completează online.

Modelul orientativ al adeverinţei prevăzut în anexa nr. 2D la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi pentru adeverinţa prevăzută la lit d).

Constituirea dosarului de concurs se face prin încărcarea documentelor aflate în profilul individual al candidatului din platforma informatică de concurs la secţiunile predefinite în acest scop.

Candidatul poate completa sau modifica conţinutul dosarului de concurs oricând până la expirarea termenului-limită pentru finalizarea perioadei de înscriere.

Constituirea dosarului de concurs este considerată finalizată după completarea tuturor secţiunilor predefinite de platforma informatică de concurs.

 

Perioada de selectie a dosarelor de concurs va avea loc in termen de max 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor.

Perioada depunerii contestatiei la selectia dosarelor, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor.

Perioada solutionarii contestatiilor la selectia dosarelor, in termen de maxim 48 de ore de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor.

Data, ora și locul desfășurării probei/probelor suplimentare: Probă IT, 12.09.2023 ora 10:00, sediul Instituției Prefectului- Județul Tulcea, strada Păcii nr. 18, Tulcea.

Modalitatea de evaluare și de stabilire a rezultatului ”ADMIS„ sau ”RESPINS„

Pot participa la proba scrisă a concursului numai candidații declarați admiși la proba suplimentară.

Pentru a fi declarat ”Admis”, candidatul trebuie să acumuleze minimum 50 de puncte din maximum 100 de puncte posibile.

Termenul de contestare și termenul de soluționare a contestației: Candidaţii nemultumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţii la secretariatul comisiei de concurs, în termen de cel mult 2 ore de la data afişării rezultatelor probei PC.

Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 14.09.2023 ora 10:00, sediul Instituției Prefectului- Județul Tulcea, strada Păcii nr. 18, Tulcea.

Interviul se va susține într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Condiții de participare

 

Condiții specifice pentru ocuparea postului

1. Pentru Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Serviciului juridic și contencios administrativ – Compartiment control legalitate, contencios administrativ, aplicare acte cu caracter reparatoriu, apostila, procese electorale si indrumarea autoritatilor administratiei publice locale – 242830

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
 • Domeniu de studiu: Drept (Domeniul de licență), Drept (Specializarea)
 • Vechime minimă în specialitatea studiilor 0 ani

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/ săptămână

Alte condiții / competențe: Cunoştinţe Operare, MS Office, nivel de baza, se dovedeşte în cadrul probei suplimentare

BIBLIOGRAFIA

 1. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă:

– CARTEA a II-a Procedura contencioasă – Titlul I (Procedura în fața primei instanțe);

 1. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare:

            – art. 3 – Tutela administrativă;

            – art.7 – Procedura prealabilă;

            – art. 22 – 26 – Procedura de executare.

TEMATICĂ DE SPECIALITATE:

 1. Procedura contencioasă – Titlul I (Procedura în fața primei instanțe);
 2. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare:
 3. Tutela administrativă;
 4. Procedura prealabilă;
 5. Procedura de executare.

Atribuții stabilite în fișa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării etapei de selecţie a proiectului- pilot:

 1. Examinează sub aspectul legalității, în termenele prevăzute de lege, actele administrative adoptate sau emise de autoritățile administrației publice din unitățile administrativ teritoriale, astfel cum au fost repartizate de către conducerea instituției, inclusiv din punct de vedere al conformității acestora cu legislația comunitară ;
 2. Reprezintă prefectul, instituția prefectului, serviciile publice comunitare din cadrul instituției și comisiile organizate pe lângă aceasta în temeiul unor legi speciale, în fața instanțelor judecătorești de orice grad, a altor organe de jurisdicție, precum și a altor autorități sau instituții publice în baza mandatului conferit de prefect, respectiv de comisiile organizate în cadrul instituției în temeiul unor legi speciale cu caracter
 3. Asigură gestionarea proiectelor de acte normative sau a proiectelor de documente de politici publice inițiate sau supuse avizării, la nivelul Instituției Prefectului Județului Tulcea
 4. Asigura îndrumarea, la cererea autorităţilor administraţiei publice locale, privind aplicarea normelor legale din sfera de competenţă;
 5. Acţionează în vederea îndeplinirii, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce revin prefectului în domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale, precum şi a referendumului naţional ori
 6. Asigură exercitarea atribuţiilor rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter
 7. Asigură aplicarea dispozițiilor O.G. nr. 66/1999 privind apostilarea actelor

2. Pentru Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Serviciului juridic și contencios administrativ – Compartiment control legalitate, contencios administrativ, aplicare acte cu caracter reparatoriu, apostila, procese electorale si indrumarea autoritatilor administratiei publice locale – 399089

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
 • Domeniu de studiu: Drept (Domeniul de licență), Drept (Specializarea)
 • Vechime minimă în specialitatea studiilor 0 ani

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/ săptămână

Alte condiții / competențe: Cunoştinţe Operare, MS Office, nivel de baza, se dovedeşte în cadrul probei suplimentare

BIBLIOGRAFIA

 1. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă:

– CARTEA a II-a Procedura contencioasă – Titlul I (Procedura în fața primei instanțe);

 1. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare:

            – art. 3 – Tutela administrativă;

            – art.7 – Procedura prealabilă;

            – art. 22 – 26 – Procedura de executare.

TEMATICĂ DE SPECIALITATE:

 1. Procedura contencioasă – Titlul I (Procedura în fața primei instanțe);
 2. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare:
 3. Tutela administrativă;
 4. Procedura prealabilă;
 5. Procedura de executare.

Atribuții stabilite în fișa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării etapei de selecţie a proiectului- pilot:

 1. Examinează sub aspectul legalității, în termenele prevăzute de lege, actele administrative adoptate sau emise de autoritățile administrației publice din unitățile administrativ teritoriale, astfel cum au fost repartizate de către conducerea instituției, inclusiv din punct de vedere al conformității acestora cu legislația comunitară ;
 2. Reprezintă prefectul, instituția prefectului, serviciile publice comunitare din cadrul instituției și comisiile organizate pe lângă aceasta în temeiul unor legi speciale, în fața instanțelor judecătorești de orice grad, a altor organe de jurisdicție, precum și a altor autorități sau instituții publice în baza mandatului conferit de prefect, respectiv de comisiile organizate în cadrul instituției în temeiul unor legi speciale cu caracter
 3. Asigură gestionarea proiectelor de acte normative sau a proiectelor de documente de politici publice inițiate sau supuse avizării, la nivelul Instituției Prefectului Județului Tulcea
 4. Asigura îndrumarea, la cererea autorităţilor administraţiei publice locale, privind aplicarea normelor legale din sfera de competenţă;
 5. Acţionează în vederea îndeplinirii, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce revin prefectului în domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale, precum şi a referendumului naţional ori
 6. Asigură exercitarea atribuţiilor rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter
 7. Asigură aplicarea dispozițiilor O.G. nr. 66/1999 privind apostilarea actelor

3. Pentru Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Serviciului juridic și contencios administrativ – Compartiment control legalitate, contencios administrativ, aplicare acte cu caracter reparatoriu, apostila, procese electorale si indrumarea autoritatilor administratiei publice locale – 425058

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
 • Domeniu de studiu: Drept (Domeniul de licență), Drept (Specializarea)
 • Vechime minimă în specialitatea studiilor 0 ani

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/ săptămână

Alte condiții / competențe: Cunoştinţe Operare, MS Office, nivel de baza, se dovedeşte în cadrul probei suplimentare

BIBLIOGRAFIA

 1. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă:

– CARTEA a II-a Procedura contencioasă – Titlul I (Procedura în fața primei instanțe);

 1. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare:

            – art. 3 – Tutela administrativă;

            – art.7 – Procedura prealabilă;

            – art. 22 – 26 – Procedura de executare.

TEMATICĂ DE SPECIALITATE:

 1. Procedura contencioasă – Titlul I (Procedura în fața primei instanțe);
 2. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare:
 3. Tutela administrativă;
 4. Procedura prealabilă;
 5. Procedura de executare.

Atribuții stabilite în fișa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării etapei de selecţie a proiectului- pilot:

 1. Examinează sub aspectul legalității, în termenele prevăzute de lege, actele administrative adoptate sau emise de autoritățile administrației publice din unitățile administrativ teritoriale, astfel cum au fost repartizate de către conducerea instituției, inclusiv din punct de vedere al conformității acestora cu legislația comunitară ;
 2. Reprezintă prefectul, instituția prefectului, serviciile publice comunitare din cadrul instituției și comisiile organizate pe lângă aceasta în temeiul unor legi speciale, în fața instanțelor judecătorești de orice grad, a altor organe de jurisdicție, precum și a altor autorități sau instituții publice în baza mandatului conferit de prefect, respectiv de comisiile organizate în cadrul instituției în temeiul unor legi speciale cu caracter
 3. Asigură gestionarea proiectelor de acte normative sau a proiectelor de documente de politici publice inițiate sau supuse avizării, la nivelul Instituției Prefectului Județului Tulcea
 4. Asigura îndrumarea, la cererea autorităţilor administraţiei publice locale, privind aplicarea normelor legale din sfera de competenţă;
 5. Acţionează în vederea îndeplinirii, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce revin prefectului în domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale, precum şi a referendumului naţional ori
 6. Asigură exercitarea atribuţiilor rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter
 7. Asigură aplicarea dispozițiilor O.G. nr. 66/1999 privind apostilarea actelor

Persoane de contact:  Cubantav      Mariana,        consilier          superior,

telefon: 0240511042,  fax: 0240513036, email: cubantavmariana@prefecturatulcea.ro.

Anunț organizare concurs selecție în vederea ocupării a trei funcții publice vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Serviciului juridic și contencios administrativ, prin proiectul-pilot A.N.F.P. aici

Formular de înscriere aici

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere – aici

Rezultatul final al etapei de selecție – aici